Algemene voorwaarden

IN4IT BVBA stemt ermee in om DevOps consultancy diensten aan de klant te verschaffen tegen een maandelijkse vergoeding. Het contract is maandelijks opzegbaar. IN4IT BVBA is een consultancy bedrijf en voorziet zelf geen internet of server infrastructuur. Indien geen apart SLA (Service Level Agreement) contract ondertekend werd, zijn alle interventies en antwoorden “best-effort”.

Afwijzing van aansprakelijkheid

IN4IT BVBA zal niet aansprakelijk zijn voor welke schade ook die de klant kan oplopen. IN4IT BVBA biedt geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, voor de diensten die we aanbieden. IN4IT BVBA wijst elke garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.
Deze afwijzing van aansprakelijkheid omvat het verlies van data voortvloeiende uit vertragingen, niet-leveringen, verkeerde leveringen, en elke dienstonderbreking veroorzaakt door IN4IT BVBA en zijn werknemers. IN4IT BVBA eigent zich het recht toe om deze regels te wijzigen of te vervolledigen met een voorafgaandelijke verwittiging van 14 dagen per e-mail. Indien U de regels en voorwaarden niet respecteert kan dat resulteren in een opschorting van diensten.
Bovendien verwacht IN4IT BVBA dat zijn klanten die diensten aanbieden aan anderen volledig de wetten op de privacy van online communicatie zullen respecteren. Wanneer dat niet zo is worden de voorwaarden geschonden. Ten slotte wenst IN4IT BVBA te benadrukken dat bij het aanvaarden van de diensten de klanten IN4IT BVBA volledig schadeloos zullen stellen voor het overtreden van elke wet of voorwaarde gesteld door IN4IT BVBA Dit betekent dat indien IN4IT BVBA wordt vervolgd voor activiteiten waarvoor de klant verantwoordelijk is, de klant de schadevergoeding die geëist wordt tegen IN4IT BVBA zal vergoeden, plus kosten en redelijke advocatenkosten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Het is mogelijk dat materiaal dat voor U toegankelijk is door de diensten van IN4IT BVBA beschermd is door bepaalde wetten in de Verenigde Staten of in Europa of door andere auteursrechtelijk beschermde wetten, of door wetten die handelsmerken, handelsgeheimen of eigendomsinformatie beschermen. Behalve wanneer de eigenaar van dergelijke rechten het uitdrukkelijk toelaat, mag U de IN4IT BVBA dienst niet gebruiken op een manier waarop dergelijke rechten, wat betreft materiaal dat U via het IN4IT BVBA netwerk kan manipuleren, zouden worden geschonden, afgezwakt of een onwettige bestemming krijgen. Als U een domeinnaam gebruikt gerelateerd aan de IN4IT BVBA diensten of gelijkaardige diensten, mag U die domeinnaam niet gebruiken met schending van de rechten van om het even welk handelsmerk, dienstenmerk, of gelijkaardige rechten van een derde partij.

Schadeloosstelling

De klant verklaart zich akkoord dat hij IN4IT BVBA zal verdedigen en schadeloosstellen voor alle claims, wettelijke verplichtingen, verliezen, kosten en vorderingen, incl. redelijke advocatenhonoraria, opgelegd aan IN4IT BVBA , zijn agenten, zijn klanten, directeurs en bedienden, welke mogen voortspruiten uit om het even welke verleende dienst of verkocht product. De klant verklaart zich akkoord dat hij IN4IT BVBA zal verdedigen en schadeloosstellen voor verplichtingen die voortvloeien uit (1) schade toegebracht aan een persoon of eigendom, veroorzaakt door een verkocht of verspreid product met verwijzingen naar een IN4IT BVBA server, (2) materiaal geleverd door de klant dat de eigendomsrechten van een derde partij (vermeend) schendt en (3) auteursrechtelijke inbreuken. De klant verklaart zich akkoord de verplichtingen van IN4IT BVBA te beperken tot het bedrag dat voor de dienst is betaald.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn zonder enige verbintenis voor IN4IT BVBA
Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 26 juni 2015

Best-effort principe

IN4IT BVBA zal alles in het werk stellen om de klant zo snel mogelijk bij te staan en de klant van een antwoord te voorzien. Het best-effort principe betekent dat de klant geen aanspraak kan maken om een antwoord of oplossing te ontvangen in een vooraf gedefinieerde tijdspanne.

Betalingsvoorwaarden

  • Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij primeren op de algemene voorwaarden van de co-contractant/klant.
  • Om rechtsgeldig en ontvankelijk te zijn dienen alle klachten betreffende de geleverde prestaties en betreffende de facturatie ons aangetekend en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.
  • Onze diensten en prestaties dienen in elk geval te worden beschouwd als middelen verbintenissen.
  • Behoudens andersluidende overeenkomst of andersluidende vermelding op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar op de rekening van onze onderneming.
  • In geval van niet-tijdige betaling van een factuur op diens vervaldag, zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigde bedrag vermeerderd worden met nalatigheidinteresten à rato van 6% per jaar, met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van € 65 alsook met gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten waartoe de invordering van het onbetaalde bedrag aanleiding zal geven en waarbij de buitengerechtelijke incassokosten forfaitair worden vastgelegd op een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. Alle betalingen worden eerst geïmputeerd op kosten en interesten, nadien op het factuurbedrag. In geval van enig geschil zijn de Rechtbanken van het arrondissement Leuven en Brussel bevoegd.
  • Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
  • Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
  • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Behoudens dwingende wettelijke regeling, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.
  • Adreswijzigingen. De klant wordt zelf geacht elke wijziging in zijn adres, telefoon gegevens, email adres, naam van de firma, organisatie of persoon die eigenaar is van een of meerdere accounts bij IN4IT BVBA zo snel mogelijk te bezorgen aan de administratie van IN4IT BVBA Iedere wijziging in adres en persoonlijke gegevens kan door de klant aan ons meegedeeld worden, hetzij per post op Jef Scherensstraat 4,3118 Werchter, België, hetzij per email op info@in4it.be. Adreswijzigingen, onvolledige gegevens of gewijzigde bedrijfs gegevens of adres informatie op een door IN4IT BVBA uitgeschreven factuur of debetnota kan onder geen beding aanleiding geven tot uitstel van betaling voor de klant.